31 January 2013

Matura exam

Hello~ What's up ? Sorry if I reply late for your comments or something but really I have no time for blogging. I had a little problem with friend a few days ago and don't have good mood. I need study for Matura Exam (Finall Exam). I feel a little stress because 3 months left. In those 3 months I need prepare to Math,Polish (literature) and English exam + speaking exams : polish and english. Terrible =.=. I started read books which I choosen to presetnation for Polish speaking exam and soon will prepare presentation. After that I will train my english and math. I really hope I can pass them ! Wish me luck !
***
Hej~ Jak tam ? Przepraszam jeśli odpisuje na wasze komentarze późno czy coś ale naprawdę nie mam na czasu na blogowanie. Miałam problem z przyjacielem parę dni temu i nie mam humoru. Powinnam uczyć się do matury. Czuję lekki stres bo zostały mi tylko 3 miesiące. W 3 miesiące powinnam przygotować się do matematyki, polskiego i angielskiego + ustny polski i angielski. Straszne =.=. Zaczęłam czytać książki które wybrałam do prezentację na ustny polski i wkrótce zabiorę się za jej przygotowanie. Potem będę trenować mój angielski i matematykę. Mam nadzieję że uda mi się je zdać ! Życzcie mi powodzenia !
 My theme of presentation is : "Image of unhappy love in literature and film. Present on selected examples." I choosen two books : "Romeo and Juliet" by William Shakespeare because I think this book is perfect for that theme and "The Sorrows of Young Werther" by Johann Wolfgang von Goethe. Now I got idea that maybe I will take "Doll" by Boleslaw Prus except "The Sorrows of Young Werther" but I'm not sure. I had to choose movies also so I got one "A Walk To Remeber" maybe not completely unahppy love but didn't want get Titanic or something like that =.= .
 ***
 Mój temat na prezentacje to : " Obraz miłości nieszczęśliwej w literaturze i filmie. Zaprezentuj na wybranych przykładach." I wybrałam dwie książki : "Romeo i Julia" autora Williama Szekspira ponieważ myślę że ta książka doskonale pasuje do tej tematyki i "Cierpienia młodego Wertera" autora J.W Goathe. Teraz wpadłam na pomysł że może by nie użyć "Lalki" autora Bolesława Prusa zamiast "Cierpienia młodego Wertera"ale nie jestem pewna. Musiałam wybrać też filmy więc mam jeden "Szkoła Uczuć" może nie jest tak do końca o nieszczęśliwej miłości ale nie chciałam brać Titanic'a czy czegoś w tym stylu =.= .

Do you know some good drama about unhappy love ? 
Please tell me because I really need it !
***
Znasz jakiś dobry dramat o nieszczęśliwej miłości ?
Proszę powiedz mi bo naprawdę tego potrzebuję !


Bruno Mars - Young Girls (Cover by Daeho and D.meano)
beautiful voice right ? (piękny głos prawda ?)

Papap~

29 January 2013

Spirit: Stallion of the Cimarron


Hey~! How are you ? I'm really good. Today I wanted tell you about one of my favourite movies "Spirit: Stallion of the Cimarron" Why ? because I watched it not long ago to remind some part of my childhood. This movie is really really beautiful ! Animation and sceneries are wonderful !
*** 
Hej~! Co tam ? U mnie naprawdę dobrze. Dzisiaj chciałam wam opowiedzieć trochę o jednym z moich ulubionych filmów "Mustang z dzikiej doliny" Czemu ? Ponieważ nie dawno go oglądałam by powspominać sobie jakąś część z mojego dzieciństwa. Ten film jest naprawdę przepiękny! Animacja i sceneria jest cudowna!
 As you see, Dreamworks made great job ! Careful attention to detail and wonderful colors! Movie is about Mustang horse which pretend his defending his flock goes into the hands of people who are trying to tame it but do effectively? 
***
 Jak widzicie Dreamworks zrobiło świetną robotę ! Starannie dopracowane szczegóły i piękne kolory! Film jest o mustangu który broniąc stada wpada w ręce ludzi którzy próbują go oswoić ale czy skutecznie ?
  Seriously when I first time saw this movie I felt in love with horses ! and from 11 years I dreaming about get one. Maybe someday my dream come true ? If you never seen this movie ! I really recommend it ! Except cool animation there is also wonderful music! This movie always move my heart and hardly refrain from crying.. I have a sentiment to this type of film new movies are not so nice like this one. Check it~
***
 Naprawdę kiedy zobaczyłam pierwszy raz ten film pokochałam konie ! i od 11 lat marzę o posiadaniu jednego. Może kiedyś to marzenie się spełni ? Jeśli nigdy nie widziałeś tego filmu ! To naprawdę polecam! Oprócz świetnej animacji jest tam też cudowna muzyka! Ten film zawsze porusza moje serce i z trudem postrzymuje się od łez.. Mam sentyment do tego typu filmów, nowe filmy nie są już tak dobre jak ten. Sprawdźcie to~

Did you watched this movie ?
What do you think about it ?
Oglądałeś ten film ?
Co o nim sądzisz ?

Papa~

27 January 2013

Asian sweets~

Hello ! What's up ?! Sorry, last time I neglecting a little my blog but it's because some many things which I have to do. You know a little busy because I get soon Finall Exams and I should start study, I try search work etc. Anyway I'm good :) Last Friday I was meeting with my best friend Ola ! Ahh I love her. <3 We talked really long till our throats started to hurt. I told you guys she was in Japan almost 3 months ! I missed her so much and I was happy to see her. :) She give me some Japanese sweets ~! Panda cookies strawberry flavor I always got just chocolate so it's nice diffrence. ^^ Strawberry Pocky ! and two traditional Japanese cakes. :) As always after some time in my closet I will eat them. :D
***
Cześć ! Co tam ?! Przepraszam, ostatnio trochę zaniedbuje bloga ale to przez to że mam wiele rzeczy do zrobienia. Wiecie jestem trochę zajęta w końcu nie długo ma maturę i powinnam zacząć się uczyć no i szukam pracy itp. Po za tym wszystko jest dobrze :) W ostatni piątek spotkałam się z moją najlepszą przyjaciółką Olą ! Ahh kocham ją. <3 Gadałyśmy tak długo aż nas gardła zaczęły boleć. :) Mówiłam wam że ona była w Japonii prawie 3 miesiące ! Tęskniłam za nią bardzo i naprawdę byłam szczęśliwa że mogę ją zobaczyć. :) Dała mi japońskie słodycze~! Ciasteczka pandziowe o smaku truskawki zawsze dostawałam czekoladowa więc to jest miła odmiana. ^^ Truskawkowe Pocky ! i dwa tradycyjne japońskie ciastka. :) Jak zawsze po jakimś czasie przeleżenia w szafce będę je jadła. :D
Today I started eat cookies from Meiji called Pucca which I got from my Niisan (in jap. older brother). He send me some box for Christmas with sweets so I started eat them. :D Inside pack was some comics [?] but I can't understand them because I don't speak Japanese T^T Anyway cookies are really yummy ! Crispy shortcake and delicate strawberry cream that's what I love :3
***
 Dzisiaj zaczęłam jeść ciasteczka od Meiji nazywane Pucca które dostałam od mojego Niisan (jap. starszy brat). Kiedyś chyba na święta wysłał mi pudełko słodyczy więc zaczęłam je jeść. :D W opakowaniu była jakiś komis [?] ale nie mogę go zrozumieć ponieważ nie znam japońskiego T^T Tak czy siak ciasteczka są naprawdę pyszne ! Chrupkie kruche ciasto i delikatny truskawkowy krem to jest to co kocham :3
  Week ago maybe more.. I recived package from my Taiwanese friend. :) He send me next portion of Taiwanese sweets XD I will be fat. hahah. Photo is not completely clear and sorry for that >.< There is my favourite 77 chocolate things and cakes ^^ chocolate candies etc.
***
 Tydzień temu może więcej.. Dostałam paczkę od mojego tajwańskiego przyjaciela. :) Wysłał mi następną porcje tajwańskich słodyczy XD Jejciu będę gruba. hahah. Zdjęcie nie jest całkowicie wyraźne i przepraszam za to >.< Są tam moje ulubione batoniki 77 chocolate i ciasteczka ^^ + czekoladowe cukierki itp.


JPM - She wanna goSee ya~

25 January 2013

Crazy weekend~

Hello~ What's up ? Sorry for my absence but last week was really crazy and busy for me and I'm really happy because of it. I didn't go out really long time with my friends >.< Tommorow I gonna meet with my best friend Ola and maybe this or next month I will go to Warsaw visit my friends. ^^ Anyway this week was really interesting. :) First meet with Agnes and cinema with her and in Friday my Asian friends came to 3city! ^O^ We gone at the party where was so many my friends and we had really good time.
***
Witam~ Co tam ? Przepraszam za moją nieobecność ale ostatni tydzień był naprawdę szalony i byłam bardzo zajęta ale jestem szczęśliwa. Długo nie wychodziłam gdzieś z znajomymi >.< Jutro idę spotkać się z moją najlepszą przyjaciółką Olą i może tego bądź następnego miesiąca czeka mnie wyjazd do Warszawy by odwiedzić moich znajomych. ^^ Tak czy siak ten tydzień był naprawdę interesujący. :) Najpierw spotkanie z Agnes i kino z nią potem w piątek moi azjatyccy znajomi przyjechali do Trójmiasta! ^O^ Poszliśmy na imprezę gdzie było bardzo dużo moich znajomych i bawiliśmy się świetnie.
PHOTO FROM Retromaniak FB
Soul of Asia vol. 4 Carnival Edition in Retromaniak (Sopot) :) On photos are my friends from Warsaw haha how nice :) girls in left-up corner its Helena and Ela a little head of Ania :D Than Ming Han , Nengbao , Agui and Jia Chao. This party was so cool ! I think the best edition from all ! Why ?! Because with awesome people ;) I have been never on so nice party like that and I know my friends liked it too. I never forget this party. ;) P.S I wanted show you some pics with me but I can't find any here I am >.< and my pretty dress ! If I find it I will show you all .;)
***
Soul of Asia vol. 4 Carnival Edition w Retromaniak'u (Sopot). :)  Na zdjęciu widać moich przyjaciół z Warszawy haha jak miło :) dziewczyny w lewym górnym rogu to Helena i Ela no i trochę głowy Anii :D Potem Ming , Nengbao , Agui i Jia Chao. Impreza była super ! Wydaje mi się że najlepsza edycja ze wszystkich ! Czemu ?! Bo z cudownymi ludźmi ;) Nigdy nie byłam na takiej fajnej imprezie i wiem że moim znajomym też się podobało. Nigdy nie zapomnę tej imprezy. ;) P.S Chciałam pokazać wam fotki ze mną ale nie mogę znaleźć nigdzie żadnej na której jestem >.< i moja śliczna sukienka ! Jeśli jakieś znajdę to wam pokaże. ;)

We reach to home after 3am our train was so late >"< and I felt really cold ! =.= Anyway I gone pick up friends from Warsaw to hostel and gone to home~ Than finally gone sleep XD Next day guys invited me and Helena for dinner so we gone to some Vietnamese restaurant and play room in Gemini. :D I called to Żaba and Agu and they join to us.:D Than just walk on "Stone Mountain" in Gdynia :D , downhill on a sled haha so funny time, walk to Contrast drink something, play on playground LOL and Coffee Heaven and home. ^^ It was next great time with friends~ and I really miss them all :D 
Why you dont live in Tricity >.< ?!
***
Dotarliśmy do domu jakoś po 3 nasz pociąg był naprawdę spóźniony >"< i było mi bardzo zimno ! =.= Tak czy siak odstawiłam moich przyjaciół z Warszawy do hostelu i pojechałam do domu~ A wtedy narescie zasnęłam XD Następnego dnia chłopaki zaprosili mnie i Helenę na obiadek więc poszliśmy do jakiejś wietnamskiej restauracji i play room'u w Gemini. :D Zadzwoniłam bo Żabę i Agu które dołączyły do nas. :D Następnie spacer na Kamienną Górę w Gdyni :D, zjeżdżanie na jabłuszkach haha co było naprawdę zabawne, spacer do Contrast'u napić się czegoś, zabawa na placu zabaw LOL i Coffee Heaven i dom. ^^  To był naprawdę mile spędzony czas z przyjaciółmi~ i naprawdę tęsknie za nimi :D 
Czemu nie mieszkacie w Trójmieście >.< ?!
Nengbao , Ming Han , Helena , Agui , Jia Chao , Agu , Me and Żaba ^^
I really never forget this awesome weekend with you ! 
Thank you all my friends ! I hope to see ya soon !
Naprawdę nigdy nie zapomnę tego świetnego weekendu z wami!
Dziękuje wszystkim przyjaciołom ! Mam nadzieję że zobaczymy się wkrótce !


JPM - Singing 4 love

See ya~

20 January 2013

Life of Pi

Hey! What's up ? Last Wednesday~I was in cinema with my friend Agnes^^ We gone there for watch Life of Pi movie.:) It was really cool ! Haha I couldn't believe that those animals not real. ;O This movie is made really good and generally is interesting ^^ Who agree with me that this tiger looks so real ?:D
Hej! Jak tam ?W ostatnią środę byłam w kinie z moją koleżanką Agnes :) Poszliśmy na film pod tytułem Życie Pi. Film był świetny! Nie mogłam uwierzyć że zwierzęta nie były prawdziwe. ;O Film jest zrobiony naprawdę dobrze i ogólnie jest bardzo interesujący. ^^ Kto zgodzi się ze mną że ten tygrys wygląda naprawdę realnie ?:D
 Generally movie is about guy called Pi He from India which move to Canada with his family and their Zoo but their ship sinks because of a heavy storm, All died except the boy and the Bengal tiger named Richard Parker and in this way his adventure begins. It was amazing movie, the beginnings was little boring but then it became really meaningful. I really loved that a lot. It inspired me to thinking about life in diffrent way.^^ I think I need read this novel soon. ^^ but I love this movie and recomment ~!
 Ogólnie film jest o chłopaku nazywanym Pi z Indii który przeprowadza się do kanady z jego rodziną i ich Zoo ale ich statek tonie przez naprawdę silny sztorm. Wszyscy giną oprócz chłopaka i tygrysa bengalskiego zwanego Richard'em Parker'em i tu jego przygoda się zaczyna. To był niesamowity film, początek trochę nudny ale potem film nabrał sensu. Naprawdę go bardo polubiłam. Zainspirował mnie do myślenia o życiu w inny sposób. ^^ Myślę że powinnam przeczytać tą opowieść wkrótce ale Kocham ten film i naprawdę polecam !

Byebye~

15 January 2013

Cupcakes: Vanilla and Lychee

Hello~ Not long ago in note about food which I made I showed you cupcakes with vanilla and lychee. My friends were really curious how i made them etc. I think recipe is so easy and everyone can do it in max.1 hour. :) I got this recipe from a few websides I just choosen the best ones and mixed them and add things by myself so I can tell it's my recipe so lets go. :3
Hej~ Nie dawno w poście o jedzeniu które zrobiłam, pokazałam wam babeczki z wanilią i liczi. Moi znajomi byli nimi zachwyczeni i ciekawi przepisu. Wydaje mi się że ten przepis jest bardzo prosty i każdy może go zrobić w max.1 godzinę. :) Przepisy znalazłam na różnych stronach wybrałam ten najbardziej odpowiednie i pomieszałam je dodając parę rzeczy od siebie więc mogę powiedzieć że to mój przepis.

Babeczki z wanilia i liczi
(You can download this recipe in english >>HERE<<)
 Ciasto:
-30 dag mąki pszennej (ja dałam 25dag)
-2 łyżki cukru (ja dałam 1,5 łyżki)
-2 łyżeczka cukru wanilinowego(dałam 1,5 łyżeczki)
-15 dag masła (dałam 12dag)
-1 żółtko
- 60-80 g wody (ok. 5 łyżek)
*Z podanych proporcji wychodzi 25-30 kruchych babeczek.

Nadzienie:
-budyń waniliowy
-10-15 liczi

1)Zrobić budyń(jak na paczce) i poczekać aż ostygnie. Obrać liczi, usunąć pestkę i pokroić w kostkę.
2)Przesiać mąkę. Dodać cukier i cukier wanilinowy, masło(posiekane nożem, aż kawałki masła będą bardzo drobne), żółtko i wodę. Wszystko dokładnie wymiksować (ok.2-4 min) aż powstanie jednolita masa. Z powstałego ciasta uformować kulę i na 10-15 minut wstawić do lodówki.
3)Po wyjęciu ciasta z lodówki,  podzielić je na małe porcje i rozwałkować na obsypanym mąką blacie na grubość 3-4 milimetrów. Z rozwałkowanego ciasta wycinać (najlepiej kubkiem) kółka (kółka powinny być nieco większe niż średnica foremek do babeczek).
4)Wykrojonymi kawałkami ciasta wykleić foremki do babeczek. Ciasto nakłuć widelcem, a następnie położyć na nie folię aluminiową i wypełnić foremkę ryżem lub grochem. Przygotowane w ten sposób foremki z ciastem na kruche babeczki, ułożyć na blaszce i wstawić do piekarnika rozgrzanego do temperatury 200 °C piec ok. 15 minut.
5)Upieczone babeczki wystudzić i napełnić budyniem i liczi.

Smacznego!

14 January 2013

Cooking and baking

 Hi ! How are you guys ? I'm good. ^^ This note will be only about food just I wanted show you what things last time I did (cooked or backet etc.) XD maybe give recipes [?] we will see :D Let's go~
 Cześć! Co tam ? U mnie OK. ^^ Ta notka będzie tylko o jedzeniu. Po prostu chciałam wam pokazać co zrobiłam (ugotowałam czy upiekłam itp.) XD może dam jakieś przepisy [?] Zobaczymy. :D

 First think what I did was Tiramisu icecream from Biedronka and I just pour it over the chocolate liqueur. :) Yummy !
 Pierwszą rzeczą którą zrobiłąm były lody Tiramisu z Biedronki i poprostu je polałam czekoladowym likierem. :) Pycha !


 Next is small Tortilla. :D Inside pancake is lattuce , tomato , pickled cucumber, breaded pieces ofchicken breast and mix of salads(Jewish, Mexican and Porous) + 3 sauces (ketchup-mustard,sauce for burgers probably mayonnaise,ketchup). Always excellent ! I love it <3
 Następna jest mała Tortilla. :D Wśrodku naleśnika jest sałata , pomidor , ogórek konserwowy, panierowane kawałki piersi z kurczaka i mix salałatek (żydowska , meksykańska i porowa) + 3 sosy (ketchupowo-mustardowy, sos do hamburgerów prawdopodobnie majonezowy i ketchup). Zawsze pyszne ! Kocham <3
 My NEW cupcakes with shortcrust pastry ! Which I made with vanilla pudding and pieces of lychee ! Delicious !! I'll write recipe next time. ;)
 Moje NOWE babeczki z kruchego ciasta ! Które podałam z budyniem waniliowym i kawałkami licziWyśmienite !! Następnym razem napiszę przepis. ;)

 Today I baked something so so so so yummy. <3 It's chocolate muffins stuffed with banana ! ;)
 Dzisiaj upiekłam coś naprawdę pysznego. <3 Są nimi czekoladowe muffinki z nadzieniem bananowym ! ;) 


Popu Lady - Always,Always Love 一直一直愛

Byebye~

11 January 2013

Pytania [Questions]

Hello ! This is me again~ How are you ? I'm soso ^^ cute panda gif right ? I did it by myself! haha Today note is so short. :) I got an idea for some special note ~! It's note where in comments you can make questions about everything about me and blog. ^^ Maybe you are curious about something. Of course questions must be cultural I wont answer for rude questions. ^^ I will answer for all in next note :) ! So let's start~
Witam! To ja znowu~ Co tam ? U mnie wszystko ok ^^ słodki pandowy gif prawda ? Sama go zrobiłam :3 Dzisiaj notka będzie krótka a mianowicie wpadłam na pomysł na notkę w której możecie mnie pytać o różne rzeczy związane ze mną czy blogiem. ^^ Może jesteś czegoś ciekawy/a. Oczywiście odpiszę na pytania w następnej notce ;) Jedna jedyna zasada pytania muszą być kulturalne i nie dotyczące tematów intymnych >.< inaczej będę je kasowała ;) No więc zacznijmy~

Time for One Direction :D Enjoy music while u think about questions for me ;) 
Ahh Zayn Malik ! ^o^
One Direction - Kiss You

Do zobaczenia ;)
See ya~!

08 January 2013

Photoshot

Hey ! How are you ? I'm soso. Actually I wait for my friend because she back from Japan ! I really can't wait to meet with her. She is my best friend called Ola(Matsu). :) I'm really happy that she back here.:D Today I prepared for you photoshot. :) It's set of my all pics from last year. These photos were from diffrent places and I took them in diffrent time. There is mostly photos of sky and nature I just like it. When I was kid I wanted be photographer of nature for example for National Geographis magazine, ^O^ Yes, it was my dream! We don't need cool,proffesional camera to make beautiful pics! because pics need have soul.I made this pics by Casio Exilim 8.1 mega pixels ;) OK Let's go~
Hej! Co tam ? U mnie wszystko wporządku. Aktuallnie czekam na przyjaciółkę ponieważ wraca z Japonii ! Naprawdę nie mogę się doczekać na spotkanie z nią. To jest moja najlepsza przyjaciółka Ola(Matsu). :) Jesten naprawdę uradowana tym że wraca. :D Dzisiaj przygotowałam dla was photoshot. :) Taki zbiór moich zdjęć z ostatniego roku. Zdjęcia były robione w różnych miejscach i czasie. Najwięcej jest zdjęć nieba,natury po prostu to lubię. Kiedy byłam dzieckiem chciałam zostać fotografem natury np. w National Geographic. ^O^ Nie potrzebujemy super,profesjonalnego aparatu do robiebia pięknych zdjęć! ponirważ zdjęcia muszą mieć duszę. Tak, to było moje marzenie!
Zdjęcia robiłam Casio Exilim 8.1 mega pixela. ;)

That's all for now because others I showed you on another notes dont want copy all of them. Now time for ballad of my Taiwanese idol called Aaron Yan(Ya Lun)! :) Enjoy~!
To wszystko jak narazie inne pokazywałam wam w innych notkach nie chce ich wszystkich kopiować. Teraz czas na balladkę od mojego tajwańskiego idola nazywanego Aaronem Yanem (Ya Lun'em)! :) Enjoy~! 

炎亞綸 Aaron Yan - 「原來」 The Hidden Truth

Papa~

05 January 2013

Shopping

Hello~ What's up ? I'm fine. Last time I was on some shopping. ^^ I wanted show you  what I found from clothes to some normal stuff. I wanna buy second dress and bag but maybe next time. ;) First where I was it was Szperk shopping center near my home :) Now there are sales and soon I go at the party therefore I wanted buy some nice but classic (not typical Carnival style) dress and I found it in H&M. I bought it on sale wanted buy smaller but no size S. >.< but this is also good. I like it and looks so pretty on me (fit to my body shape) price only 60PLN. *Sorry I don't show you this clothes on me but somehow I have no mood for it . *You will see it on me on photos from party 2 weeks later. ;)
Hej~ Co tam ? U mnie w porządku. Ostatnio byłam na zakupach i chciałam wam pokazać rzeczy które znalazłam od ubrań po zwykłe rzeczy. XD Mam ochotę kupić jeszcze jedną sukienkę i torebkę ale to następnym razem. ;) Pierwsze gdzie poszłam to był Szperk nie daleko mojego domu. Teraz są tam wyprzedaże a ja nie długo idę na imprezę więc chciałam kupić jakąś ładną ale klasyczną (nie typowo karnawałową) sukienkę i znalazłam ją w H&M. Kupiłam ją właśnie z wyprzedaży chciałam kupić mniejszą ale nie było S-ek  >.< ale ta też jest dobra. Podoba mi się bo wygląda naprawdę ładnie na mnie (pasuje do mojej figury) kosztowała tylko 60 zł. *Przepraszam że nie pokazuje wam ubrań na sobie ale nie mam do tego jakoś humoru. Zobaczycie ją na zdjęciach z imprezy za 2 tygodnie. ;)
I went also to second-hand and bought jacket from Reserved just 16 PLN and a little big but I will go to the dressmaker for cut a little sleeve and constricted it. :D
Poszłam również do second-hand'u i kupiłam żakiet od Reserved tylko za 16 zł. i jest trochę za duży ale wybiorę się do krawcowej która skróci rękawy i trochę go zwęży. ;)
When I was in Szperk gallery I gone to PEPCO shop as always and found there 2 nice things bracelet and necklace :) Necklace I bought with idea that it will fits to dress (14.99PLN) and branclets because they have kind of pearls and flowers print (7.99 PLN). :D
Kiedy byłam w Szperku jak zawsze ruszyłam do PEPCO i znalazłam tam 2 fajne rzeczy bransoletki i naszyjnik. :) Naszyjnik kupiłam z myślą że będzie pasował do sukienki o sukience(14.99zł) a bransoletki ponieważ ma fajne perełki i kwiatowy print(7.99 zł). :D
From cosmetics I bough mask-serum + peeling to hands and feet (Biedronka probably 1.54PLN) and moisturizing and anti-stress face masks (Rossmann around 1.50PLN) and moisturizing body balm for my dry skin (Biedronka around 6PLN).>.<
Z kosmetyków kupiłam maskę-serum + peeling to dłoni i stóp (Biedronka prawdopodobnie za 1.54zł) i maseczki na twarz nawilżającą i anty-stres (Rossmann około 1.50zł) i nawilżający balsam do ciała na mają suchą skórę (Biedronka ok. 6 zł). >.<

In Biedronka and I found also navy blue nail polish for me this colour associated with New Year's Eve and Carnival. ^O^, Golden Eyeliner with blocate and new candles plum smell! This smell is really nice !
W Biedronce znalazłam także granatowy lakier do paznokci ten kolor kojarzy mi się z nowym rokiem i karnawałem. ^O^, Złoty Eyeliner z brokatem i nowe świeczki o zapachu śliwki ! Ten zapach jest naprawdę ładny !

Do you like shopping in sales time or not ? I like it because always can find really nice and cheap clothes! Doesn't matter how big is queues to cash. XD
Lubisz zakupy w czasie wyprzedaży a może nie ? Ja lubię ponieważ zawsze można znaleźć coś ładnego i taniego! Nie ważne jak długa jest kolejka do kasy.XD

周杰倫Jay Chou - Big Ben

See ya~

03 January 2013

cooking time

Hello ! What's up ? New Year Eve done but I didn't show you yet any pics so you can see. ;) I read so many people complain that need back to school or work after New Year Eve. I don't complain because I don't have school or work. >.< I noticed that my oldest brother is in London I think it's connected with the affairs of my trip. I hope so because I can't wait to move there but not faster than 20th January because 18th Ming and his friend come to Tricity and We will go at the party (Ming, his friend, me, Ola(Matsu) and Miyako[?]) ^^ It seems pretty nice. :D I looking forward to this party.
 Witam! Co tam? Już po Nowym Roku ale wciąż nie pokazałam wam sylwestrowych zdjęć więc możecie je zobaczyć. ;) Czytałam że wiele z was narzeka na to że musicie wracać do szkoły czy pracy. Ja nie narzekam bo nie mam ani szkoły ani pracy. >.< Zauważyłam że mój najstarszy brat jest w Londynie wydaje mi się że to jest połączone z sprawami mojego wyjazdu. Przynajmniej mam taką nadzieję ponieważ nie mogę się doczekać wyjazdu ale nie szybciej niż 20stego stycznia ponieważ 18stego Ming i jego przyjeciel odwiedzają Trójmiasto i idziemy na imprezkę ;) (Ming,jego kumpel,ja,Ola(Matsu) i Miiyako[?]) Zapowiada się naprawdę fajnie. :D Nie mogę doczekać się tej imprezy.

Not long ago I noticed in shop African Sauce (Łowicz) for around 6PLN. I bought chicken breast and added rice and got it ! It was so DELICIOUS I think I need try do this by myself. Favor was a little sweet but really yummy. By this I want learn secrets of African cusine so I will pratice it even I got a few recipes. :)
 Nie dawno zauważyłam w sklepie nowy Afrykański Sos od Łowicza za około 6 zł. dokupiłam do tego pierś z kurczaka i dodałam ryżu i powstało to! To było naprawdę PYSZNE ale wydaje mi się że powinnam spróbować zrobić ten sos sama. Smak był trochę słodki ale naprawdę wyśmienity. Przez to zachciało mi się poznać sekrety Afrykańskiej kuchni więc będę ćwiczyć nawet znalazłam parę przepisów. :)


My mom is sick so since yesterday I don't have dinner in home. OK I can stand one day without dinner but two impossible so Today I cooked "Fried rice with vegetables". :) Also was really yummy and very filling! I just cooked rice take froozen vegetables from Biedronka which and warmed in olive oil added rice suffocating it a few min and seasoned it my way. It's really easy and fast dish If someone have no idea what to cook or as me have no dinner because mom sick or not in home >.<
 Moja mama zachorowała więc od wczoraj nie mamy w domu obiadu. OK mogę znieść jeden dzień bez obiadu ale dwa niemożliwe więc dzisiaj ugotowałam "Smażony ryż z warzywami". :) To też było bardzo dobre i syte ! Po prostu ugotowałam ryż, wzięłam zamrożone warzywa z Biedronki które podgrzałam na oliwie, dodałam ryż, dusiłam to parę minut i przyprawiłam to na swój sposób. To jest naprawdę proste i szybkie danie jeśli ktoś nie ma pomysłu co ugotować albo jak ja ma chorą mamę lub jej nie ma w domu.

I have for you some beautiful song from my favourite drama Alice in Wondercity ;) Enjoy.
 Mam dla was jedną piękną piosenkę z mojej ulubionej dramy Alice in Wondercity ;) Zapraszam do słuchania.
Lara梁心頤 - Dare to cry不敢哭


Byebye~